ง20202 การนำเสนอข้อมูล ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

คำอธิบายชั้นเรียน

การนำเสนอข้อมูล ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint