ห้องเรียนเด็กซนคนอัจฉริยะ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนห้องใหม่ ห้องเรียนที่เรียนที่ใดก็ได้ในโลกนี้