ห้องเรียนครูนุช (เทคโนโลยีสารสนเทศ 1)

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4