ห้องเรียนครูนุช (เทคโนโลยีสารสนเทศ 3)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6