ห้องเรียนครูนุช (เทคโนโลยีสารสนเทศ 3)

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6