รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน