ม.1/2558

วชิระ โสภากาศ

โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

.