ทักษะการคิดแบบวิศวกร

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างเสริมทักษะ ให้เกิดการคิดวิเคราะห์แบบวิศวกร