มัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(โลก อวกาศและดาราศาสตร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระพื้นฐาน สาระที่ 6และ 7