เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1/2558 ·412-211 ·Intermediate Chinese I

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนต่อจากรายวิชาภาษาจีนชั้นต้น 2 เน้นโครงสร้าง

ประโยคความรวม เรียนรู้ตัวอักษรจีนเพิ่มขึ้นอีก 800 ตัวอักษร