คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น

อรอุมา ปลื้มจิตร์

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟิก หลักการของภาพกราฟิกแบบ Vector

และ Bitmap ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก การสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก การจัด

การแฟ้มภาพกราฟิก ความแตกต่างของภาพกราฟิกแบบ 2 มิติ การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกแบบ

Vector และ Bitmap