การเป็นผู้ประกอบการ

ลลิตา นาพุทธา

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาที่สอนระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 1