การบัญชีเบื้องต้น 1

สุณิษา สุภมนตรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เป็นรายวิชาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1