การบัญชีเบื้องต้น 1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เป็นรายวิชาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1