ปฐมวัย

กานต์ชนิด นิยมลาภ

โรงเรยนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเป็นรายวิชา หรือสอนเป็นหน่วยหน่วยต่อสัปดาห์ มีวิชา พัฒนาภาษาอังกฤษ พัฒนาภาษาไทย พัฒนาคณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อม ความรู้รอบตัว