อนุบาล3

สุวรรณา ธรรมวิเศษ

โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี

สอนเป็นวิชามีหน่วยการเรียนรู้เรื่องตัวเรา หน่วยการเรียนรู้เรื่องบุคคล หน่วยการเรียนรู้เรื่องสถานที่