การสอนแบบบูรณาการ ปฐมวัย

ทิพวรรณ วงสีสา

โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน

คำอธิบายชั้นเรียน

บูรณาการ 5 กิจกรรม สำหรับเด็กปฐมวัย