การบัญชีเบื้องต้น 1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เป็นวิชาสำหรับระดับชั้น ปวช.1 ชั้นปีที่ 1