สัมมนาทางการบริหารการศึกษา

ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา 931-311 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558