มาตราตัวสะกด

มาวิสา เลิศกมลมิตร

โรงเรียนเลิศปัญญา

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาเรื่องคำในแม่ ก กา แม่กน และแม่กด จะช่วยให้ อ่าน เขียน และใช้คำได้อย่างถูกต้อง