อ.1/2 ห้องเรียนรวมคู่ขนาน(เด็กปกติ+เด็กพิเศษ)

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนรวม คือ เด็กพิเศษเรียนร่วมชั้นเรียนกับเด็กปกติ