คำที่มีตัวสะกดแม่เกย

มาวิสา เลิศกมลมิตร

โรงเรียนเลิศปัญญา

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาเรื่องคำที่มีตัวสะกดแม่เกย และแม่กบ จะช่วยให้ อ่าน เขียน และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง