ห้องเรียนฟิสิกส์กลับด้าน เรื่องไฟฟ้า

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 8 รหัสวิชา ว30208 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6