เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วันชัย สิงห์โตขำ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย เลือกใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย LAN WAN Intranet และ Internet