ประถมศึกษาปีที่ 5

สุลักขณา เพียรเสมอ

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5