เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปัฐมาพร ถนอมเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด มีทั้งหมด 7 หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลาทั้งหมด 72 คาบ ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูงที่สามารถทำงานแบบภาษาระดับต่ำ(assembly language)ได้ ด้วยลักษณะการใช้งานของภาษาและตัวแปลภาษาที่มีความสามารถแปลงโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้งานภาษาซีเพื่อเขียนโปรแกรมจึงสามารถทำได้อย่างหลากหลาย เช่น การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การจัดการแฟ้มข้อมูล การเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ หรือใช้สร้างโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ทั้งนี้ต้องมีการพิจารณาถึงฟังก์ชันการใช้งานของภาษาและตัวแปลภาษาด้วย การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ไม่เพียงต้องรู้รูปแบบภาษา(syntax) เท่านั้น แต่จำเป็นต้องรู้ขั้นตอนการสร้างโปรแกรมด้วย เพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานได้ครบตามความต้องการอย่างถูกต้อง