ผู้สอน
อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

4112470 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (กลุ่มที่ 1)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16002

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

คำอธิบายรายวิชา

วิเคราะห์ออกแบบระบบงาน การพัฒนาระบบงาน และเขียนโปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง ทำการติดตั้งและทดสอบระบบให้สามารถทำงานได้จริง รวมถึงการประเมินระบบ และนำเสนอ โครงงาน การพัฒนาระบบงาน และเขียนโปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง ทำการติดตั้งและทดสอบระบบให้สามารถทำงานได้จริง รวมถึงการประเมินระบบ และนำเสนอ โครงงาน