เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4112470 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (กลุ่มที่ 1)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

คำอธิบายรายวิชา

วิเคราะห์ออกแบบระบบงาน การพัฒนาระบบงาน และเขียนโปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง ทำการติดตั้งและทดสอบระบบให้สามารถทำงานได้จริง รวมถึงการประเมินระบบ และนำเสนอ โครงงาน การพัฒนาระบบงาน และเขียนโปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง ทำการติดตั้งและทดสอบระบบให้สามารถทำงานได้จริง รวมถึงการประเมินระบบ และนำเสนอ โครงงาน