เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Object-Oriented Programming

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจคต์

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจคต์ โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงอ็อบเจคต์ ความหมายของวัตถุและกลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ กลุ่มวัตถุพื้นฐาน การสืบทอด แถวลำดับ การนำเอาส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก การสร้างและจัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต