Object-Oriented Programming

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจคต์

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจคต์ โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงอ็อบเจคต์ ความหมายของวัตถุและกลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ กลุ่มวัตถุพื้นฐาน การสืบทอด แถวลำดับ การนำเอาส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก การสร้างและจัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต