รายวิชากิจกรรมประกอบหลักสูตร ๙๙๓-๑๗๑ ปี 58
ผู้สอน

นางสาว รัตติกาล เรืองฤทธิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
รายวิชากิจกรรมประกอบหลักสูตร ๙๙๓-๑๗๑ ปี 58

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16008

สถานศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มอ ปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

๒.๑ จุดมุ่งหมายของรายวิชา

รายวิชากิจกรรมประกอบหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่เลือกสรร ทีมีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยจิตสาธารณะ โดยใช้กระบวนการ PDCA และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำโครงการ รู้จักการพัฒนาตนเองและวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยการสะท้อนคิดอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การเคารพสิทธิ การรู้จักหน้าที่ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.