เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชากิจกรรมประกอบหลักสูตร ๙๙๓-๑๗๑ ปี 58

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว รัตติกาล เรืองฤทธิ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มอ ปัตตานี

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

๒.๑ จุดมุ่งหมายของรายวิชา

รายวิชากิจกรรมประกอบหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่เลือกสรร ทีมีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยจิตสาธารณะ โดยใช้กระบวนการ PDCA และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำโครงการ รู้จักการพัฒนาตนเองและวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยการสะท้อนคิดอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การเคารพสิทธิ การรู้จักหน้าที่ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข