วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/8 ปีการศึกษา 2555


ผู้สอน
นาง ปิยาภรณ์ แสงนาค
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/8 ปีการศึกษา 2555

รหัสวิชา
1602

สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีอ่างทอง

คำอธิบายวิชา

 

1. คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษา ข้อมูลสารสนเทศหลักการและวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ สารสนเทศในการตัดสินใจ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล

ปฏิบัติการ เลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล

นำเสนอ ประยุกต์ ใช้งานในชีวิตประจำวัน

          เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเข้าใจในเรื่องข้อมูล สารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ รู้จักใช้ข้อมูลและสารสนเทศเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ สามารถเลือกเครื่องมือทางเทคโนโลยี สารสนเทศในการทำงานได้อย่างเหมาะสม เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวบรวม สืบค้นข้อมูลจากระบบเครือข่ายและแหล่งข้อมูลในท้องถิ่น ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ

 

2. สาระการเรียนรู้    มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด


สาระที่ 3   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐานที่ 3.1 เข้าใจ  เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  มีคุณธรรม


ตัวชี้วัด    1.   อธิบายองค์ประกอบของสารสนเทศ

2.      อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

3.      อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.      บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

5.      แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

6.      เขียนโปรแกรมภาษา

7.      พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

8.      ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

9.      ติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต

10.  ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ

11.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

12.  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

13.  บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books