วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิวัฒนาการและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจและสังคม องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ชนิดต่างๆ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล ระบบการสื่อสารและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบประมวผล ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบต่อสังคมและกฏหมายคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์สำเร็จรูปทางธุรกิจ