เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Educational Administration Research 2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

การวิจัยและประเภทของการวิจัยทางการศึกษา ระเบียบ วิธีการวิจัย กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเขียนโครงร่างการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย และการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

Research and types of educational research, quantitative and qualitative research methodologies, writing research outlines, sampling, instrument development, data collection, utilization of statistics for quantitative and qualitative data analysis, research summary, writing research reports and articles, application of research outcomes in the administration and improvement of educational and school quality. Research for Professional Development.