วิทยาศาสตร์ ม.1

อนุพงศ์ ฉายชูวงษ์

โรงเรียนบ้านแปรง

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1