ห้องเรียนประวัติศาสตร์

รักษ์ ปริกทอง

สรรพวิทยา ปัญญาภิวัฒน์

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับการศึกษา ด้านประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน