การจัดการเรียนรู้ระดับอนุบาล 2

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัย 3-6 ขวบ