การจัดการเรียนรู้ระดับอนุบาล 2

กรรณิกา ศรีหาสว่าง

โรงเรียนทองทาบพิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัย 3-6 ขวบ