วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วริษฐา สุขใจ

วิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ระดับชั้น ปวช.1