วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

วริษฐา สุขใจ

วิทยาลัยการอาชีพเสนา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ระดับชั้น ปวช.1