ประวัติศาสตร์ ป4

นายเสฏฐวุฒิ ขยันกสิกร

โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับวิชาประวัติศาสตร์ชั้น ป4