music 6/9 (1/2555)


ผู้สอน
สุนิสา รังสิพุฒิกุล
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
music 6/9 (1/2555)

รหัสวิชา
1604

สถานศึกษา
โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คำอธิบายวิชา

เป็นวิชาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books