ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องและมีความจำเป็นพิเศษ ๙ ประเภททางการศึกษา