ทักษะการรับรู้และการเคลื่อนไหว

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับเด็กพิเศษ