วิชา ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชิษณุพงศ์ ศิริฟอง

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับวิชาดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4