ห้อง ออทิสติก 1/2

คำอธิบายชั้นเรียน

เด็กออทิสติกที่เข้ารับบริการที่ศูนย์