เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การขาย ปวช 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ความสำคัญของการขาย แนวความคิดทางการตลาด ประเภทและลักษณะของการขาย ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจการ ลูกค้า คู่แข่งขัน และเทคนิคการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย โอกาสความก้าวหน้าของพนักงานขาย ความรู้ทางเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องการงานขาย