การศึกษาพิเศษ

sukanya phanthakree

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้บริการด้านการศึกษากับเด็กพิการทุกประเภทโดยการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อเข้าโรงเรียนเรียนร่วมโดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วย 6 ทักษะ