เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

850-433 Bakery technology-1/58

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชานี้เปิดสอนเป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ โดยควรมีความรู้และความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของส่วนประกอบและเครื่องมือที่ใช้ผลิต วิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพ สาเหตุของการเสื่อมและการเก็บรักษา ตลอดจนการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมอบ