850-433 Bakery technology-1/58
ผู้สอน

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
850-433 Bakery technology-1/58

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16077

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เปิดสอนเป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ โดยควรมีความรู้และความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของส่วนประกอบและเครื่องมือที่ใช้ผลิต วิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพ สาเหตุของการเสื่อมและการเก็บรักษา ตลอดจนการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมอบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.