418-001 Basic French I (1/2558)

คำอธิบายชั้นเรียน

การฝึกทักษะทางภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส