417-352 English for Tourist Guides (1/2015)

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ การจัดโปรแกรมการเดินทางและการเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ การจองที่พัก การอภิปรายและการเสนอข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง

English for tourist guides: preparing itinerary and tourism publications, making reservations, discussing and presenting information on geography, history and local culture; on-site practice