741-220 ยางธรรมชาติ_1/58

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักพื้้นฐานยางธรรมชาติ