890-251 READING ENG ACADEMIC CONTEXT

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้ประโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของงานเขียนเชิงวิชาการ ทักษะที่จำเป็นต่อความสามารถและประสิทธิภาพในการ อ่าน การจดบันทึกและสรุปใจความที่อ่าน