ประวัติศาสตร์ ป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนที่ช่วยการส่งเสริมความการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของโรงเรียนบ้าน กม.80 จังหวัดปราจีนบุรี