ประวัติศาสตร์ ป.6

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนที่ช่วยการส่งเสริมความการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของโรงเรียนบ้าน กม.80 จังหวัดปราจีนบุรี