58-1 4943801 ชีวสถิติ (ภาคปกติ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภัชชนก รัตนกรปรีดา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ความหมายและความสำคัญของสถิติ ข้อมูล มาตรการวัด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจัยด้วยสถิติบรรยายและสถิติทดสอบ ความหมายและความสำคัญของสถิติสาธารณสุข สถิติชีพและตารางชีพที่สำคัญในงานสาธารณสุข และการนำข้อมูลสถิติไปใช้ในงานสาธารณสุข