เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

58-1 4943801 ชีวสถิติ (ภาคปกติ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ความหมายและความสำคัญของสถิติ ข้อมูล มาตรการวัด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจัยด้วยสถิติบรรยายและสถิติทดสอบ ความหมายและความสำคัญของสถิติสาธารณสุข สถิติชีพและตารางชีพที่สำคัญในงานสาธารณสุข และการนำข้อมูลสถิติไปใช้ในงานสาธารณสุข