การใช้งานคอมพิวเตอร์1 ม.1/1

จักรพันธ์ สุขจริง

โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการใช้งานคอมพิวเตอร์1 ชั้น ม.1