การใช้งานคอมพิวเตอร์1 ม.1/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการใช้งานคอมพิวเตอร์1 ชั้น ม.1